วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559


ตื่นเถิดชาวพุทธ !  ร่วมปกป้องรักษา  ศาสนาของบรรพชน

ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งในโลก ที่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศนับถือพระพุทธศาสนา

 แต่ก็มีชาวพุทธจำนวนไม่น้อย เผลอลืมไปว่า  พระพุทธศาสนา คือ ศาสนาของบรรพชน 

ที่ท่านต่างก็สละเลือดเนื้อสืบทอดรักษามาจนถึงลูกหลาน
 แต่ในวันนี้พระพุทธศาสนา กำลังถูกย่ำยี จากกลุ่มคนที่แสร้งว่าปรารถนาดี

ยืมมือคนพุทธมาทำร้ายคนพุทธให้สิ้นซากอย่างเลือดเย็น   

แน่นอนว่าภาวะที่คนไทย " ไร้พระพุทธศาสนา " จึงน่าจะเป็นเป้าประสงค์ที่คนกลุ่มนี้วาดหวังไว้

 

ชาวพุทธมักคิดว่าพระพุทธองค์ทรงสอนให้ "ปล่อยวาง" ทุกสิ่ง

แต่นั่นคงไม่ได้หมายถึงการวางอุเบกขา วางเฉยในยามที่ศาสนากำลังมีภัย..อย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้ !

 

ควรแล้วหรือที่จะศาสนาของชาวพุทธ สิ้นสุดในยุคของเรา?
 ถึงเวลาหรือยัง?  ที่พุทธศาสนิกชนต้องฮึดสู้  เพื่อเชิดชูให้เป็น "ศาสนาประจำโลก" ไปเลย!ครั้งหนึ่งพระสารีบุตรกราบทูลถามพระพุทธองค์ว่า
 "ทำไมพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางพระองค์  จึงมีอายุยาว อายุสั้นไม่เท่ากัน"
ที่เป็นเช่นนี้ เพราะพระพุทธเจ้าบางพระองค์ท่านเทศนาไว้น้อย บัญญัติพระวินัยไว้น้อย อายุพระสัทธรรมก็เลยน้อยตาม อย่างพระเวสสภูพุทธเจ้า ท่านเทศน์สั้นๆ พระก็หมดกิเลสกันแล้ว (ลองอ่านกันดูเผื่อจะหมดกิเลสกันขึ้นมาบ้าง) ท่านตรัสไว้อย่างนี้

"ภิกษุทั้งหลาย เธอจงตรึกอย่างนี้ อย่าตรึกอย่างนั้น เธอจงทำในใจอย่างนี้ อย่าทำในใจอย่างนั้น

เธอจงละสิ่งนี้ เข้าถึงสิ่งนี้อยู่เถิด"   

ตรัสแค่นี้พระสงฆ์สาวผู้มีดวงปัญญากว่า 1 พันรูป  ก็หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์

 


พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา ตั้งแต่วันแรกที่ท่านบรรลุธรรม

พระองค์ทรงค้นหาผู้ที่จะเป็นกำลังหลักในการเผยแผ่พุทธศาสนา

ตั้งแต่อาจารย์เก่าอย่าง อุทกดาบส หรือ อาฬารดาบส พอรู้ว่าไม่สามารถสอนได้

เพราะละโลกไปอยู่ชั้นพรหมแล้ว ต่อมาพระองค์ก็ตามไปโปรดพระปัญจวัคคีย์ทันที

จนได้ "ธัมมจักกัปปวัตนสูตร" ให้เราสวดท่องกันทุกวันนี้  และมีพระอรหันต์องค์แรกในพระพุทธศาสนา

แต่พระองค์ก็ไม่ทรงหยุดเทศน์ หยุดสอนเพียงเท่านั้น

 ยังทรงเผยแผ่พระสัทธรรมไปยัง พระยสะกุลบุตร 55 คน และพระภัททวัคคีย์ และบริวารอีก 30 คน

แสดงปาฏิหาริย์ให้อุรุเวลกัสสปะอยู่หลายเดือน กว่าจะชวนลูกศิษย์ลูกหาของชฎิลสามพี่น้องรวมได้อีก  1 พันคน

หรือแม้แต่การจาริกไปยังแคว้นมคธ เทศน์สอนพระเจ้าพิมพิสาร กับราษฎรอีกเป็นแสนคน

(จริงๆ คงเป็นล้านนี่ยังไม่รวมเทวดาที่บรรลุธรรม)

จะเห็นได้ว่า พระพุทธเจ้าของเรา ท่านไม่เคยหยุดนิ่งวางเฉย ในงานเผยแผ่เพื่อขยายพระสัทธรรมที่ทรงตรัสรู้

จนกระทั่งพระอัสสชิหนึ่งในปัญญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์

แล้วก็มีบทบาทสำคัญในการช่วยพระพุทธองค์เผยแผ่พระศาสนายุคต้นพุทธกาล

จนสามารถโปรดพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ 2 อัครสาวกมือซ้ายมือขวา พร้อมทั้งเหล่าบริวารอีก 250 คน

 
จากนั้นการประชุมพระสงฆ์สาวกเพื่อวางรากฐานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ด้วยหลักปฏิบัติที่ตรงกันจึงเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร เมืองราชคฤห์

 ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 "มาฆบูชา" ทันที

วันมาฆบูชาจึงเป็นวันพิเศษ เป็นจาตุรงคสันนิบาต

“วันนัดพบกันของสุดยอดโคตรทีมพระอรหันต์  นักเผยแผ่พระพุทธศาสนา 1,250 รูป”

 


           ตลอดอายุสังขารของพระองค์ท่าน แม้จะต้องทำงานเผยแผ่ท่ามกลางสถานการณ์ที่บีบคั้น
รุนแรงกว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้มากมายนักดังเช่น เหตุการณ์ในช่วงปลาย สมัยที่พระองค์ใกล้จะปรินิพพาน

           พระเจ้าอชาตศัตรู อยากเป็นใหญ่จึงปิตุฆาตพระเจ้าพิมพิสาร  ผู้เป็นอุปัฏฐากใหญ่ในแคว้นมคธ
พอพระเจ้าปเสนทิโกศลทราบเรื่องก็ยกทัพถล่มแคว้นมคธทันทีหวังสั่งสอนอชาตศัตรู ในฐานะลุงกับหลาน
 สุดท้ายพระเจ้าปเสนทิโกศลผู้ศรัทธาจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต ก็มาสวรรคตบนอานม้าหลังกลับจากสนามรบ

ฝ่ายพระโอรสของพระเจ้าปเสนทิโกศล คือ พระวิฑูฑภะ มีโกรธแค้นศากยวงศ์ เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว พอพ่อตายได้โอกาสครอบครองสมบัติ จึงยกทัพไปสลายกลุ่มพระประยูรญาติแห่งศากยวงศ์  แม้พระพุทธองค์จะเหาะไปห้ามทัพอยู่ถึง 3 ครั้ง ก็เกินจะทัดทาน

 สุดท้ายต้องปล่อยไปตามเวรตามกรรม หนำซ้ำวิบากกรรมก็ไวติดจรวด กองทัพแห่งแคว้นโกศล ของพระเจ้าวิฑูฑภะ ถูกน้ำพัดตายเรียบ หมดสิ้นอุปัฏฐากตระกูลใหญ่พร้อมกับราชวงศ์แคว้นสักกะ ผู้ให้กายเนื้อพระพุทธเจ้า ยิ่งกว่านั้น แม้อัครสาวกทั้งคู่ก็ปรินิพพานไปล่วงหน้าแล้ว

พอถึงคราวปลงอายุสังขารตามที่พญามาร  (กราบทูล? ) ขอให้ปรินิพพาน พระองค์ต้องออกเดินทางจากมคธ ไปถึงกรุงเวสาลี แคว้นวัชชี เอาเป็นว่าไปโปรดสาวกองค์สุดท้าย แล้วไปปรินิพพานที่กุสินาราเป็นอันจบภารกิจโปรดสัตว์ในเมืองมนุษย์ของพระองค์ท่านให้พวกเราช่วยกันสืบทอดต่อมาถึงทุกวันนี้
 

เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ในปัจจุบันมันยังไม่ถึงครึ่ง "แค่นี้ยังน้อยไป"

เมื่อเทียบกับสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนม์ชีพอยู่

เกมส์ "เด็กแย่งของเล่น" ของผู้ไม่รู้ประตูนรก?

ไม่อาจทำให้ เราชาวพุทธจะวางเฉย หรือละทิ้งภารกิจที่สำคัญยิ่งชีวิต

ในการพิทักษ์รักษา และขยายพระพุทธศาสนาไปทั่วโลก ได้อย่างแน่นอน !

 
"มาฆบูชา" ที่ 22 กุมภาพันธ์ มารวมพลังชาวพุทธกันสุดชีวิต  จุดไฟแห่งสันติภาพให้สว่างไปทั่วโลก !!!

Cr.ดาวต่างแดน